Ježišove posolstvá P. Ottaviovi Michelinimu /17./

Jednosmerná cesta  12. októbra 1975

Synu, viackrát som ťa upozornil na "jednosmernú cestu". Užívam tento termín, bežný v chaotických a skazených moderných mestách.

Každá cesta začína v určitom bode, vinie sa rovinami a medzi horami, medzi dvoma brehmi, ktoré určujú jej šírku, aby skončila v inom bode, vo svojom cieli.


Nuž, život každého človeka je ako cesta: má svoj východiskový bod a svoj konečný cieľ. Každý človek musí prejsť svojou cestou od večnosti určenú.
Ale človek medzi všetkými tvormi zeme je jediným stvorením slobodným a rozumným, schopným rozlišovať dobro a zlo, chcieť ho alebo odmietať. Preto je človek taký veľký, aby bol podobný Bohu.
Všetko ostatné tvorstvo, ktoré žije na zemi, na rozdiel od človeka, je nevyhnutne určené svojou prirodzenosťou svojím stanoveným správaním. Nie je mu dané zísť z cesty na inú, než akú mu určil Stvoriteľ.

Človek, obdivuhodný tvor vybavený inteligenciou a vôľou, má slobodu prijať alebo odmietnuť cestu, ktorú mu vytýčil Boh, jeho Stvoriteľ, aby mu uľahčil dosiahnutie konečného cieľa, večnej spásy jeho duše.

Je to zvláštne a hrozné, že človek zneužíva dar, ktorý ho dvíha nad všetky iné živé bytosti na zemi, a odmieta ísť v pozemskom vyhnanstve po ceste, takže zatáča na temné krivoľaké cesty, ktoré vedú do skazy a večného zatratenia.

Bolo by to zvláštne, keby sme nevedeli o páde Satana, kniežaťa lži, a o zvodoch a nástrahách, ktorými človeka obklopuje a zvádza.
Satan môže oslabiť ľudskú slobodu, ale nemôže ju zničiť, ... ak s ním človek nespolupracuje.
Zblúdenie človeka nie je ospravedlniteľné, pretože Ja, vtelené Božie Slovo, som vyliečil jeho slabosť, ponúkol som mu plody svojho vykúpenia, aby z nich mohol vždy čerpať. Ale keď ide v stopách Satana a odmieta Boha, zahubí sa.

Moja cesta: Ľudia dnes opustili Mňa, cestu, pravdu a život, cestu priamu a bezpečnú, a zatáča na cestu vytýčenú Satanom, Božou opicou.
Ak sa neobrátia, nedôjdu spásy, navyše šialení rozsievači buriny v mojej vinici sa rozmnožili ako kobylky a pripravujú skazu dušiam svojimi bludmi.
Sú to vtelení diabli, prežraní márnosťou a pýchou; ich spisy nie sú menej zhubné než pornografia a sú všadeprítomné: v seminároch, v kláštoroch, v školách. Ich jed je vražedný a nachádza obete najmä medzi mládežou.

Cesta každého človeka začína v materskom lone a cieľovým bodom je telesná smrť, ktorá určuje neodvolateľný súd, po ktorom začne večný život šťastný alebo nešťastný, podľa toho, či užíval alebo zneužíval svoju slobodu.

Ja, večné Slovo, od večnosti plodené Otcom, vtelené v plnosti časov v najčistejšom lone mojej Matky a vašej Matky, som slávne prítomný po Otcovej pravici, a som stále uprostred vás v Tele, Krvi, Duši a Božstvu v tajomstve viery a lásky.

Aj Ja som chcel prejsť svoju jednosmernú cestou na zemi, ako všetci iní ľudia. Východiskovým bodom bolo moje panenské počatie v lone mojej Matky; mojim cieľovým bodom kríž, teda telesná smrť.
Ja, Cesta, som vykonal pre vás cestu na zemi, aby každý z vás tým, ako Mňa nasleduje, mal svoju cestu uľahčenú a nemal pochybnosti, neistoty a nebezpečné zblúdenie.
Moja cesta je jednosmerná (nepripúšťa zblúdenie ani návraty), je dobrá a bezpečná pre každého človeka dobrej vôle a začína úkonom nekonečnej pokory.

Nekonečná pokora: Vtelenie pre Mňa, Božieho Syna, je úkon nekonečnej pokory, aby všetci ľudia poznali, že pokora je základná cnosť, bezpečný a nevyhnutný základ pre každú cnosť. Stačilo by, aby početní lžiteológovia trošičku rozjímali o tejto božskej realite:
narodil som sa v neobývateľnej jaskyni, v stajni studenej, vlhkej a znečistenej výkalmi, začal som svoju cestu na svete v absolútnej chudobe.

Čo si o tom myslia moji nasledovníci, ktorí holdujú civilizáciu konzumu?
Čo si o tom myslia moji kňazi?
Čo si o tom myslia všetci tí trúfalí teológovia, ktorí s obľubou píšu jedovaté knihy so sofizmami, komplikovaným rozumovaním a zabúdajú na božskú prostotu môjho evanjelia?
Ja som Boh nekonečne jednoduchý a milujem jednoduchosť.
Títo teológovia, ktorí milujú pohodlné byty, dobre vykurované, nemyslia na svojho Spasiteľa narodeného v stajni, kde nebolo nič z toho, čo majú všetci ľudia.
Vari nevidia ten prenikavý rozdiel medzi mojím a svojím životom, životom dnešných kresťanov chtivých bohatstvo a pohodlie, ktorí nie sú ochotní zriecť sa ničoho, ani nedovolených vecí?
Sú to ľahostajní egoisti, ktorí pohŕdajú Bohom, hluchí ku každému slovu môjho Zástupcu na zemi, ochotní odporovať jeho slovu, pretože nestrpia výstrahu, ktorú vyvoláva Pravda.

Vari si nevšímajú títo moji kňazi, a to nielen na najnižšom stupni, aké bahno ustavične vrhajú na moju Cirkev? Zabudli na slová môjho apoštola Pavla: "Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil." (Rim 1,18-19 )

Ja, vtelené Slovo, som jasne ukázal svoju cestu, ktorú som prešiel tu na zemi s pokorou, chudobou, poslušnosťou, v najkrutejšom utrpení z lásky k môjmu Otcovi a bratom.
Nech začnú čítať všetci, kresťania, kňazi aj biskupi, nech čítajú dobre moje slová určené vám všetkým v liste Rimanom: "Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky." (1,21)

Pýcha a domýšľavosť: Sú snáď dnešní kresťania lepší ako pohania pred dvadsiatimi storočiami? Môže sa očakávať, že dnešní kresťania sa zachránia od Božieho hnevu, keď opustili cestu, aby sa stratili na temných krivoľakých chodníkoch najhanebnejších vášní? 
Chcú uhasiť moju pravdu a zahrabať ju do priepasti svojej pýchy a domýšľavosti.
Nie je to presne to, čo robia falošní proroci a propagátori novoprotestantizmu, ktorý nie je o nič lepší ako ten prvý, a maskujú sa pritom odporným pokrytectvom?
Zvolili iné cesty, ktoré nie sú moje cesty. Často sa dovolávajú môjho milosrdenstva. Teraz nastal čas milosrdenstva, ale prepuká hodina spravodlivosti. Môj a váš Otec bude strašný vo svojej spravodlivosti.
Chceli by vo svojej strašnej slepote, aby som zaprel svoj život, samu svoju identitu pravého Boha a Človeka.

Synu, ešte raz ťa žiadam, krič silne všetkým túto výzvu k pravému obráteniu. Neboj sa reakcií, ktoré vyvolajú.
Chcem všetkých spasiť.
Ale ak neprestane ich tvrdohlavosť v pýche, budú rozmetaní ako prach vo vetre.
Ak nechcú otvoriť oči pre svetlo, ktoré Ja, Svetlo sveta, som priniesol, 
budú mať ako plod temnotu v čase i na večnosti.

Žehnám ti a so Mnou ti žehná moja a tvoja Matka.

vložil: Masima

Zverejnenie komentára

0 Komentáre